Nhung ngay tap tenh bước di

Dưới chân con là hoa

Cuộc sống từ ngày bé biết đi thật sinh động và nhiều màu sắc. Mỗi cú chạm là một niềm vui