Quan điểm cá nhân có thể tạo nên sự độc đáo cho bài viết của bạn

Bày tỏ ý kiến cá nhân của mình khi viết báo

Trải nghiệm, góc nhìn cá nhân mới chính là linh hồn tạo nên sự độc đáo cho bài viết.